PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

ZARZĄD spółki ERE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856302, NIP: 7010995270, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN (,,Spółka”) (,,Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) niniejszym WZYWA wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich zarejestrowania w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami

    Zadzwoń

    +48 41 234 50 96

    Adres

    Kielce ul. Zagórska 18A
    Lokal 2 | I Piętro